Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty strategiczne

1. Strategia rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025 PDFStrategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025.pdf
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki PDFUXXXIII-236-2018.pdf
3. Planu rozwoju sieci dróg gminnych na terenie gminy Rudniki na lata 2015 – 2020 PDFZUVII-48-2015.pdf
4. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020 PDFUVII-46-2015.pdf
5. Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018 – 2022 z perspektywą na rok 2025

PDF01_POŚ_Rudniki_2018-2022.pdf

PDFUIII-12-2018.pdf

6. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudniki na lata 2016-2026 PDFUXIV-105-2016.pdf
7. Gminny Program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 PDFUXVI-121-2016.pdf
8. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Północnego Opolszczyzny PDFSSPO_Plan_Mobilnosci_v18 08_2.pdf
9. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki PDFUXVI-122-2016.pdf
PDFUXXII-166-2017.pdf
10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego DOCUXXVII-255-06.doc
PDFUXII-80-2019.pdf
PDFUXII-81-2019.pdf
PDFUXII-82-2019.pdf
PDFUXXVI-189-2017.pdf
11. Program opieki nad zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017 – 2020 PDFUXXIX-208-2017.pdf

 

Wersja XML