Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.67.2016 z dnia 28.07.2016r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

L.P.

Oznaczenie
nieruchomości
wg danych
z ewidencji
gruntów
i budynków

Pow.
nierucho
-mości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości
w Studium
Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania

Przestrzennego

 

Opis
nieruchomości

Forma
zbycia
nierucho-mości

 

Cena netto wywoławcza
sprzedaży
w zł

Termin złożenia wniosku
przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo
 w nabyciu na podst.
art. 34 ust. 1,
pkt. 1 pkt. 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U.2015r. poz.1774
ze zm.)

1

dz. nr 347/4,
k.m. 1
obręb Rudniki,
Kw. nr OP1L/
00050421/4

1,0018

strefa osadnicza produkcyjno usługowa O.PU, tereny gruntów rolnych produkcyjnych przeznaczone do rozwoju obiektów produkcyjnych
i składowych

Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona na cele produkcyjno – usługowe, kształt regularny, dobra dostępność komunikacyjna, zlokalizowana blisko DK 42 i DK 43

sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

94 000,00

do 15 września 2016 r.

2

dz. nr 347/5,
k.m. 1
obręb Rudniki,
Kw. nr OP1L/
00050421/4

1,0004

 

strefa osadnicza produkcyjno usługowa O.PU, tereny gruntów rolnych produkcyjnych przeznaczone do rozwoju obiektów produkcyjnych
i składowych

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele produkcyjno - usługowe, kształt nieregularny, dobra dostępność komunikacyjna – przylega do drogi powiatowej, zlokalizowana blisko
DK 42 i DK 43.

sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

105 000,00

 

do 15 września 2016 r.

 

Wersja XML