Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpowiedź

Po artykule umieszczonym na stronie www.moje-rudniki.pl postanowiliśmy odnieść się do wypowiedzi autorów (anonimowych), którzy to sugerują nasze złe intencje i zamiar ukrycia czegoś i „zrobienia mieszkańców w balona”- cytujemy za autorami.

Zgodnie z przepisami ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pierwszą czynnością jest wywieszenie na tablicach ogłoszeń, zamieszczenie w BIP oraz opublikowanie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy i możliwości składania wniosków w tym zakresie w określonym terminie.

Dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego właśnie w formie graficznej  jest dostępne od 2015 r. na stronie internetowej gminy Rudniki  www.rudniki.pl w zakładce „Polecamy”- gminny portal mapowy i każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z tym dokumentem.

Osoby zainteresowane zmianą sposobu korzystania ze swych nieruchomości powinny określić przedmiot wniosku oraz oznaczenie działki, której zmiana ma dotyczyć.

Po opracowaniu nowy projekt studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu o czym również w taki sam sposób będziemy informować.

W końcowym etapie odbędzie się debata publiczna z udziałem urbanisty - autora projektu studium.

Nie mamy nic do ukrycia, wręcz odwrotnie - liczymy na duże zainteresowanie i udział w tworzeniu dokumentu. Szkoda, że autorzy artykułu widzą we wszystkich naszych działaniach złe intencje. Robią to pewnie celowo i z premedytacją - nie mają jednak odwagi ujawnić swoich nazwisk. Anonimowo można wrzucić w sieć wszystko także informacje nieprawdziwe i kłamstwa.

Wersja XML