• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI
 
GKR.6733.3.2016  Rudniki, dnia 2016-07-18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U  z 2016 r. poz. 778 z  z późn. zm.) zawiadamiam, że  w dniu 18.07.2016 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja  Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Gminy Rudniki dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania terenu rolnego na teren rekreacyjno- sportowy w Żytniowie, gm. Rudniki na działkach nr 154/7 i 154/9.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki pok.nr 4.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie )art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wójt Gminy
Andrzej Pyziak

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7183085
w tym miesiącu: 71704
dzisiaj: 272