Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - najem

WÓJT  GMINY  RUDNIKI
OGŁASZA I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY 

NA  NAJEM  LOKALU UŻYTKOWEGO
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
GMINY  RUDNIKI

            Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy objęty wykazem stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.41.2016 z dnia 10.05.2016 r.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminyw Rudnikach.
Termin przetargu  19 sierpnia 2016r., godz. 900
Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.
Do przetargu wystawia się lokal użytkowy o powierzchni 28,42 m2, składający się z dwóch pomieszczeń
o powierzchni 14,59 m2 i 11,17 m2, pomieszczenia sanitarnego i wc o łącznej pow. 2,66 m2
z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową, na okres czterech lat.
Lokal usytuowany jest w budynku położonym w Żytniowie nr 72, na działce nr 309, k.m. 1,
Kw. nr OP1L/00035493/8.
Stawką wywoławczą w przetargu na najem lokalu jest miesięczna wysokość czynszu w kwocie 280,00 zł, wadium 50,00 zł.
Podana cena wywoławcza nie obejmuje:
- podatku od towarów usług, który naliczany będzie według zasad i stawek obowiązujących  w dniu zawarcia umowy z Najemcą
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody - zgodnie z umową zawartą przez Najemcę.
Wszelkie prace adaptacyjne przystosowania pomieszczeń do prowadzonej działalności Najemca może przeprowadzić za zgodą Wynajmującego we własnym zakresie i na własny koszt. Termin zapłaty czynszu miesięcznego - do dnia 10-go każdego miesiąca.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 na trzy dni przed rozpoczęciem przetargu, najpóźniej do dnia 15.08.2016 r. z dopiskiem: wadium za najem lokalu użytkowego położonego w Żytniowie.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej, jednak nie mniej niż 10,00 zł.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8
lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

                                                                                             

Wersja XML