Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na najem
lokalu użytkowego położonego w Rudnikach ul. Targowa 2

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, a stanowiących załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.41.2016 z dnia 10.05.2016r.

Przedmiotem  przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność usługowo-handlową, położony w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działce nr 77 k.m.3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00028856/9.

Lokal użytkowy nr 3.2 o pow. 15,48 m2  składający się z jednego pomieszczenia, wytynkowany, posadzka betonowa, 1 okno, wejście do lokalu przez wspólny korytarz.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 100,00 zł - wadium 10,00 zł - godzina przetargu – 1000

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

Przetarg odbędzie się 21.07.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 18.07.2016 r. z dopiskiem: wadium na najem lokalu nr 3.2 położonego w Rudnikach , ul. Targowa 2. Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML