Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY RUDNIKI
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem

lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudniki

Przedmiotem przetargu będą lokale użytkowe objęte wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.16.2016 z dnia 19.02.2016 r.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Do przetargu wystawia się niżej wymienione lokale użytkowe położone:

- w Rudnikach, przy ul. Wieluńskiej 4, na działce nr 53/25, k.m. 3, Kw. nr OP1L/00039295/8 lokal użytkowy nr 6 o powierzchni 32,37 m2.
Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.
Termin przetargu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 1000.
Cena wywoławcza – 242,78 zł ( miesięczny czynsz netto), wadium - 20,00 zł,
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł,
z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

- w Rudnikach, przy ul. Targowej 2, na działce nr 76, k.m. 3, Kw. nr OP1L/00035335/3 lokal użytkowy nr 6.4 o powierzchni 52,96 m2.
Termin przetargu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 1100.
Cena wywoławcza – 688,48 zł ( miesięczny czynsz netto), wadium - 100,00 zł,
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.
z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2016 roku  z dopiskiem: wadium za najem lokalu użytkowego nr 6 / nr 6.4 / położonego w Rudnikach.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML