Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczenia w zakładaniu stowarzyszeń

Uproszczenia w zakładaniu stowarzyszeń

Od maja 2016 roku, aby założyć stowarzyszenie, wystarczy grupa 7 osób, a nie jak dotychczas 15.

Sejm 25 września 2015 roku uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, a prezydent podpisał ją 26 października 2015 roku.  Dla społeczeństwa obywatelskiego i próby odformalizowania zakładania stowarzyszeń to na pewno krok w dobrą stronę.

Obecnie, aby powołać stowarzyszenie potrzebne jest zrzeszenie 15 osób. Natomiast nowelizacja zmniejsza liczbę założycieli do 7 osób.  Nowo tworzone stowarzyszenia składają wniosek o wpis bezpośrednio do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały założycielskiej i następnie „Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do KRS-u wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia”.

Kolejna zmiana dotyczy stowarzyszeń zwykłych. Po wejściu w życie nowych przepisów starosta nie będzie uczestniczył w powstawaniu i rejestracji stowarzyszeń. Stowarzyszenia zwykłe będziemy rejestrować tylko w sądzie. Starosta będzie jedynie zawiadamiany o zarejestrowaniu się odpowiednio stowarzyszenia zwykłego. Kolejną ważną sprawą jest dookreślenie, że sprawy rejestrowe są wolne od opłat sądowych.

Stowarzyszenia będą miały 24 miesiące na dostosowanie swoich statutów do nowelizacji. Ten sam okres przewidziany jest na wpis stowarzyszeń zwykłych do ewidencji. Brak wpisu w powołanym terminie skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Nowe możliwości

Do tej pory w Polsce istniały dwa rodzaje stowarzyszeń: rejestrowe i zwykłe. Stowarzyszenia zwykłe nie miały osobowości prawnej i mogły być finansowane jedynie ze składek. Nowelizacja ustawy wprowadza nowe rozwiązanie w postaci tzw. ułomnej osobowości prawnej. To oznacza, że stowarzyszenia zwykłe będą miały prawo do korzystania z dotacji i startowania w konkursach. Co więcej, finansowanie działalności będzie też możliwe z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Nadal wystarczą 3 osoby do założenia takiego stowarzyszenia. Nowelizacja daje też prawo stowarzyszeniom zwykłym do ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego, czyli prawo do 1 % oraz daje możliwość wynagradzania członków zarządu.  

To niektóre zmiany jakie wnosi nowa ustawa o stowarzyszeniach.

Likwidacja niektórych barier ma spowodować ożywienie się postaw obywatelskich – mamy nadzieję, że liczba stowarzyszeń wzrośnie. 

Wersja XML