Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

WÓJT GMINY RUDNIKI
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudniki

 

            Przedmiotem przetargu będą lokale użytkowe objęte wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.3.2016 z dnia 04.01.2016 r.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.
Do przetargu wystawia się niżej wymienione lokale użytkowe położone w Rudnikach, przy ul. Targowej 2, na działce nr 76, k.m. 3, Kw. nr OP1L/00035335/3 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:
- lokal użytkowy nr 6.1 o powierzchni 31,92 m2.
Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.
Termin przetargu 7 marca 2016 r. o godz. 1000
Cena wywoławcza – 191,51 zł ( miesięczny czynsz netto), wadium - 20,00 zł,
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.- lokal użytkowy nr 6.3
o powierzchni 59,05 m2.
Termin przetargu 7 marca 2016 r. o godz. 1100
Cena wywoławcza – 354,30 zł ( miesięczny czynsz netto), wadium - 30,00 zł.
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:
- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków  i odpadów komunalnych ( zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę),
- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 4 marca 2016 roku
z dopiskiem: wadium za najem lokalu użytkowego nr 6.1 / nr 6.3 / położonego
w Rudnikach.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

                                              

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

 

Wersja XML