Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY RUDNIKI
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudniki

 

            Przedmiotem przetargu będą lokale użytkowe objęte wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.114.2015 z dnia 09.11.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Do przetargu wystawia się niżej wymienione lokale użytkowe położone w Rudnikach przy  ul. Targowej 2, na działce nr 76, k.m. 3, Kw. nr OP1L/00035335/3 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

  - Lokal nr 4.6-7 wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i pomieszczeniem centralnego ogrzewania, o łącznej powierzchni użytkowej 170,00 m2.

Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Termin przetargu 12 stycznia 2016 r. godz. 900

Cena wywoławcza – 1 020,00 zł ( miesięczny czynsz netto), wadium - 200,00 zł,

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 11,00 zł.

  - Lokal nr 6.4 o łącznej powierzchni użytkowej 52,96 m2, składający się z 3 pomieszczeń użytkowych,  sanitariatu wraz z w-c (instalacja wodno-kanalizacyjna), z możliwością ogrzewania piecem grzewczym i piecem akumulacyjnym.

Termin przetargu 12 stycznia 2016 r. godz. 1000

Cena wywoławcza – 344,24 zł ( miesięczny czynsz netto), wadium - 60,00 zł.

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.

 

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:
- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków  i odpadów komunalnych ( zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę),
- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 08 stycznia 2016 roku z dopiskiem: wadium za najem lokalu użytkowego nr 4.6-7 / nr 6.4 / położonego w Rudnikach przy ul. Targowej 2.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

                                            

Wersja XML