Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie cenowe dotyczące

Rudniki, dnia 20.11.2015 r.

Znak sprawy GKR.7021.5.4.2015

Zapytanie cenowe

I. Zapytanie cenowe:

1.Zamawiający:       Gmina Rudniki

Zaprasza do złożenia oferty  na :   świadczenie usług oświetleniowych - utrzymanie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rudniki

2.Przedmiot zamówienia : 

Zakres czynności, będących przedmiotem umowy bez napraw uszkodzeń i szkód spowodowanych przez osoby trzecie, w szczególności obejmuje:

1.Przegląd techniczny infrastruktury oświetleniowej z udziałem Zamawiającego jeden raz w roku.

2.Wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej w zakresie i z częstotliwością przewidzianą obowiązującymi przepisami.

3.Wymiana niesprawnych źródeł światła i ich utylizacja.

4.Lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii.

5.Utrzymywanie tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych.

6.Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.)

7.Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach.

8.Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy.

9.Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających.

10.Kontrola i regulacja czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania. Zmiana czasu załączania i wyłączania oświetlenia dwa razy w roku.

11.Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych.

12.Utrzymanie opraw w należytej czystości. Czyszczenie opraw przy każdorazowej wymianie źródła światła.

13.Usuwanie kolidujących gałęzi drzew.

14.Zestawienie ilościowe obwodów i punktów świetlnych określa załącznik nr 2 do umowy. Zwiększenie liczby punktów świetlnych do 20% włącznie nie spowoduje zmiany umowy i ceny jednostkowej. 

3. Termin realizacji zamówienia:  od  01.01.2016 r.  do 31.12.2017 r.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:  Urząd Gminy w Rudnikach, w terminie do dnia 4 grudnia 2015 r. do godz. 900.  

5.Termin otwarcia ofert : 4 grudnia 2015 r. godz. 930.        

6. Warunki płatności :

Wynagrodzenie ustala się w następujący sposób: cena jednostkowa za 1 punkt świetlny  x aktualna ilość punktów świetlnych.

Okres rozliczeniowy 1 miesiąc.

Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury.

7. 0soba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Jolanta Kubat (tel. 34 3595072 wew. 26, e-mail: ), Łukasz Wicher (tel. 34 3595072 wew. 24, e-mail: ).

8. Zapytania można składać wyłącznie w formie pisemnej w terminie do 25 listopada 2015 r. do godz. 1500.

 

Sporządziła : Jolanta Kubat

Załączniki:
1. DOCXFormularz ofertowy.docx
2. DOCXZałącznik nr 1 zakres prac podstawowych (3).docx
3. DOCXUmowa eksploatacja ośw. 2015.docx

4. XLSXObwody oświetlenia ulicznego 2015.xlsx

UWAGA! w dniu 25.11.2015 roku nastąpiła zmiana warunków umowy. Poniżej zamieszczamy ostateczną wersję umowy.

1. DOCXUmowa eksploatacja ośw. 2015.docx

 

 

WÓJT

/-/ Andrzej Pyziak

          

 

Wersja XML