Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na najem
lokali użytkowych położonych w Rudnikach ul. Targowa 2

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Przedmiotem  przetargu są:

-lokale użytkowe przeznaczone na działalność usługowo-handlową, położone w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działce nr 76 k.m.3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00035335/3, a I przetarg ustny nieograniczony na najem tych lokali odbył się 23.07.2015 r.

1. Lokal użytkowy nr 6.1 o pow. 31,92 m2 wytynkowany, posadzka betonowa, brama wjazdowa

     Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 191,51 zł                          wadium   20,00 zł

godzina przetargu – 930   

2. Lokal użytkowy nr 6.2 o pow. 31,92 m2 wytynkowany, posadzka betonowa, brama wjazdowa

     Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 191,51 zł                          wadium   20,00 zł

godzina przetargu - 1000

3. Lokal użytkowy nr 6.3 o pow. 59,05 m2  składający się z dwóch pomieszczeń, zaplecza sanitarnego, wytynkowany, posadzka betonowa, 2 okna i brama wjazdowa

    Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 354,30 zł                           wadium   40,00 zł

godzina przetargu – 1030

4.Lokal użytkowy nr 6.4 o pow. 52,96 m2  składający się z trzech pomieszczeń, zaplecza sanitarnego, wc, korytarza, wyposażony w piec grzewczy, instalację wodno-kanalizacyjna,  ściany wygipsowane, pomalowane, podłogi wyłożone płytkami

   Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 690,00 zł                            wadium   70,00 zł

godzina przetargu - 1100

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Przetarg odbędzie się 16.10.2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 12.10.2015 r. z dopiskiem: wadium na najem lokalu nr ... o pow. …..m2. Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie
(034) 3595 072 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML