Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na najem
pomieszczeń i lokali użytkowych położonych w Rudnikach ul. Targowa 2

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe i pomieszczenia objęte wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.53.2015 z dnia 27.05.2015r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Przedmiotem  przetargu są:

- pomieszczenia i lokale użytkowe przeznaczone na działalność usługowo-handlową, położone
w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działce nr 76 k.m.3 oraz na działce nr 77 k.m.3, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr OP1L/00035335/3 oraz nr OP1L/00028856/9.

1. Pomieszczenie nr 4.2 o pow. 21,40 m2 wytynkowane, posadzka betonowa, drzwi wejściowe i okno  aluminiowe

     Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 171,20 zł                        wadium   20,00 zł

                                                                                                          godzina przetargu - 1000

2. Pomieszczenie nr 4.4 o pow. 75,24 m2  wytynkowane, posadzka betonowa, dwa okna, brama wjazdowa                                      

     Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 451,44 zł                        wadium   50,00 zł

                                                                                                          godzina przetargu – 1030

3. Lokal użytkowy nr 4.5 o pow. 98,47 m2 wytynkowany, posadzka betonowa, okno i brama wjazdowa

     Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 590,82 zł                        wadium   60,00 zł

                                                                                                          godzina przetargu - 1100

4. Lokal użytkowy nr 6.1 o pow. 31,92 m2 wytynkowany, posadzka betonowa, brama wjazdowa

     Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 191,51 zł                        wadium   20,00 zł

                                                                                                          godzina przetargu – 1130

5. Lokal użytkowy nr 6.2 o pow. 31,92 m2 wytynkowany, posadzka betonowa, bram wjazdowa

     Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 191,51 zł                        wadium   20,00 zł

                                                                                                          godzina przetargu - 1200

6. Lokal użytkowy nr 6.3 o pow. 59,05 m2  składający się z dwóch pomieszczeń, zaplecza sanitarnego, wytynkowany, posadzka betonowa, okno i brama wjazdowa

    Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 354,30 zł             wadium   40,00 zł

                                                                                                          godzina przetargu – 1230

7.Lokal użytkowy nr 6.4 o pow. 52,96 m2  składający się z trzech pomieszczeń, zaplecza Sanitarnego, wc, korytarza, piec grzewczy, instalacja wodno-kanalizacyjna,  ściany wygipsowane, pomalowane, podłogi wyłożone płytkami

   Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 690,00 zł              wadium   70,00 zł

                                                                                                          godzina przetargu - 1300

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Przetarg odbędzie się 23.07.2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 20.07.2015 r. z dopiskiem: wadium na najem pomieszczenia/lokalu nr … o pow. …. m2. Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym,
a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków najmu oraz lokalizację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML