Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2015 roku /piątek/ godz. 13.00  VII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie członkostwa Gminy Rudniki w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” – uchwała Nr VII/45/2015;
  2. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015 – 2020 – uchwała Nr VII/46/2015;
  3. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych – uchwała Nr VII/47/2015;
  4. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych na terenie gminy Rudniki na lata 2015 – 2020” – uchwała Nr VII/48/2015;
  5. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę – uchwała Nr VII/49/2015;
  6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok – uchwała Nr VII/50/2015;
  7. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok  – uchwała Nr VII/51/2015;
  8. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku – uchwała Nr VII/52/2015;
  9. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała Nr  VII/53/2015;
  10. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr VII/54/2015.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.
Wersja XML