Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 5 maja 2015 roku /wtorek/ godz. 13.00  VI sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy  w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr V/2015 z sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rudniki – uchwała Nr VI/35/2015;
  2. w sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „MultiSport” -  uchwała Nr VI/36/2015;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości –uchwała Nr VI/37/2015;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” – uchwała Nr VI/38/2015;
  5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok - uchwała Nr VI/39/2015;
  6. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2015 – uchwała Nr VI/40/2015;
  7. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku – uchwała Nr VI/41/2015;
  8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała Nr  VI/42/2015;
  9. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr VI/43/2015.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.
Wersja XML