Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Rudniki i Opolska Karta Rodziny i Seniora

Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Rudniki

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 

Zachęcamy uprawnionych mieszkańców Gminy Rudniki do odbierania i korzystania „Karty Dużej Rodziny 3+ Gminy Rudniki” i „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”.

Wnioski o wydanie składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A tel. 34) 35 95 072 wew. 33 – osoba do kontaktu Teresa Włodarczyk.

I. KARTA DUŻEJ RODZINY 3+ GMINY RUDNIKI

Podstawowym celem programu KARTA DUŻEJ RODZINY 3+ GMINY RUDNIKI jest wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do oświaty, dóbr kultury, sportu i rozrywki.

Co rozumie się przez:

 1. Rodzinę wielodzietną – należy przez to rozumieć rodzinę mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci:

   -   w wieku do 18 roku życia

   -   w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub szkole wyższej

    -  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się  orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 1. Wnioskodawcę – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią spełniającą warunki, o których mowa w ust. 1.

 

Do korzystania  z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic(rodzice)- przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę(osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko- przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135, ze zm.2).

 

Rodzaje ulg i zwolnień:

 1. umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu do lodowiska gminnego,  poprzez obniżenie   ceny biletu do 1 / jeden/ złoty;
 2. obniżenie opłaty za wypożyczenie łyżew do 1/jeden/ złoty;
 3. Umożliwienie rodzinie wielodzietnej zwolnienia z opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych  przez Gminę  Rudniki.

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg o których mowa powyżej jest posiadanie Karty Dużej Rodziny, która jest wydawana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

II. OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

Jest to Karta, z której mogą korzystać rodziny mające 2 lub więcej dzieci oraz seniorzy. Karta upoważnia do korzystania na terenie województwa opolskiego z ulg i zwolnień, których wykaz znajduje się pod adresem: http://ssd/opoleskie.pl

Pod tym adresem można znaleźć wszystkie niezbędne informacje.

 

 

 
 

 

Wersja XML