Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 3 marca 2015  roku /wtorek/ godz. 13.00  V sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy  w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                                       
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IV/2014 z sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Informacja inwestora na temat planów związanych z budową farm wiatrowych w Gminie Rudniki.
 5. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, o zmianę oraz zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Rudniki – uchwała Nr V/23/2015;
  2. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rudniki – uchwała Nr V/24/2015;
  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – uchwała Nr V/25/2015;
  4. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – uchwała Nr V/26/2015;
  5. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rudniki – uchwała Nr V/27/2015;
  6. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki – uchwała Nr V/28/2015;
  7. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki – uchwała Nr V/29/2015;
  8. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku – uchwała Nr V/30/2015;
  9. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała Nr V/31/2015;
  10. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr  V/32/2015.
 6. Zamknięcie sesji.
Wersja XML