Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o naborze wniosków

o udzielenie dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki w 2015 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VI konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Rudniki ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jego obszarze.

W związku z tym Gmina Rudniki   planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki-VI nabór” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rudniki.  Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.  Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości tych kosztów (w tym 50% ze środków NFOŚiGW w Warszawie, 35% ze środków WFOŚiGW w Opolu). Dotacja może być udzielona na zadanie, które nie zostało zakończone przed złożeniem wniosku.

 Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.

W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosowanej informacji na temat otrzymanej bądź nie pomocy publicznej.

            W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 20.03.2015 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, sekretariat(I piętro) na formularzu wniosku, który można otrzymać w Urzędzie Gminy w Rudnikach lub ze strony internetowej www.rudniki.pl – zakładka ogłoszenia, komunikaty.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów

stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Właściciel nieruchomości zobowiązuje się pokryć min. 15 % kosztów całości zadania wynikającego z umowy, która zostanie z nim zawarta i dokonać zaliczkowo wpłaty wskazanej kwoty na konto Gminy Rudniki przed terminem realizacji zadania na nieruchomości.

Planowany termin demontażu i zbierania odpadów zawierających azbest – lipiec-październik 2015roku.

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Rudniki o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Rudniki nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach – pokój nr 6 lub pod numerem tel. 34 3595 072 wew. 25

                                                                                                          Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                          /Andrzej Pyziak/

Załączniki:
DOCinformacja o ilości wyrobów.doc
DOCocena stanu wyrobów zaw. azbest.doc
DOCWniosek-azbest.doc

 

Wersja XML