Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Rudnikach ul Targowa 2 i lokalu nr I ul. Wieluńska 4 oraz o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr II położonego w Rudnikach ul. Wieluńska4

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na najem
lokali użytkowych położonych w Rudnikach ul Targowa 2
i lokalu nr I ul. Wieluńska 4

oraz III przetarg ustny nieograniczony na najem
lokalu użytkowego nr II położonego w Rudnikach ul. Wieluńska 4

 

Przedmiotem przetargu będą lokale użytkowe objęte wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 57.2014 z dnia 04.06.2014 r., nr 95/2014 z dnia 08.09.2014 r. oraz nr 34/2014 z dnia 16.04.2014 r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudniki nr 105/2014 z dnia 03.10.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach

Przedmiotem przetargu są:

- Lokale położone w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działce nr 76 k.m.3 oraz na działce nr 77 k.m.3, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr OP1L/00035335/3 oraz
nr OP1L/00028856/9.

1. Pomieszczenie magazynowe (6.1) o pow. 31,92 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 200,00 zł miesięcznie

- wadium 30,- zł

2. Lokal użytkowy (6.4) o pow.52,96 m2
składający się z 3 pomieszczeń, zaplecza sanitarnego, wc., korytarza

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 690,00 zł miesięcznie

- wadium 80,- zł

3. Pomieszczenie magazynowe (4.1) o pow. 24,84 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł miesięcznie

- wadium 20,- zł


 

- Lokale użytkowe położone w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4, na działce nr 53/25, k.m. 3, Kw. nr OP1L/00039295/8 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

4. Lokal nr I o łącznej pow. użytkowej 56,62 m2
składający się z czterech pomieszczeń użytkowych,
sanitariatu,

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 566,20 zł miesięcznie

- wadium 70,- zł

5. Lokal nr II o łącznej powierzchni użytkowej 50,45 m2
składający się z czterech pomieszczeń użytkowych, sanitariatu,

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 400,00 zł miesięcznie

- wadium 60,- zł

 

Podane ceny wywoławcze nie obejmują:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących
w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie
z zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Przetarg odbędzie się 21.11.2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 w sali narad I piętro.

Godziny przetargów odpowiednio: 1. 900, 2. 930, 3. 1000, 4. 1030, 5. 1100

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 18.11.2014 r. z dopiskiem: wadium na najem lokalu nr …………
o pow. …………... Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym,
a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków najmu oraz lokalizację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wersja XML