Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na najem lokalu mieszkalnego mieszczącego sie w Mirowszczyźnie 43 lok.1

WÓJT GMINY RUDNIKI
OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
O POWIERZCHNI POWYŻEJ 80 M 2
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY RUDNIKI

 

Zasady przetargu określa Zarządzenie nr 79.2012 Wójta Gminy Rudniki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia regulaminu przeprowadzania przetargów na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 103,09 m2 objęty wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 95.2014 z dnia 08.09.2014 r. położony w Mirowszczyźnie 43, dla którego urządzono księgę wieczystą Kw nr OP1L/00028900/3. Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, korytarza, łazienki i schowanka. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczność oraz centralne ogrzewanie.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Termin przetargu 7 listopada 2014 r. godz. 1000

Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 3,36 zł/ m2, wadium 346,38 zł.

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- opłaty za centralne ogrzewanie,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór nieczystości - zgodnie z umową zawartą przez Najemcę.

Wszelkie prace adaptacyjne przystosowania pomieszczeń Najemca może przeprowadzić za zgodą Wynajmującego, we własnym zakresie i na własny koszt. Termin zapłaty czynszu miesięcznego i opłat eksploatacyjnych - do dnia 10-go każdego miesiąca.

Najemca, wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest najpóźniej 3 miesiące od momentu podpisania umowy, wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości dziesięciokrotności miesięcznego czynszu za najem danego lokalu mieszkalnego, określoną według wylicytowanej w przetargu stawki czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Rudniki (okazanie dowodu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania) lub

- zatrudnienie na terenie Gminy Rudniki (dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu);

- posiadanie stałego źródła utrzymania (dostarczenie np. zaświadczenia o zatrudnieniu, decyzji o przyznaniu renty/emerytury)

- okazanie dowodu uiszczenia wadium, które należy wpłacić gotówką w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów w Rudnikach lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 03.11.2014 r. (decyduje data wpływu środków na konto gminy) z dopiskiem: wadium za najem lokalu mieszkalnego położonego w Mirowszczyźnie 43 lok. 1,

- złożenie pisemnego oświadczenia o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2 znajdującym się w Urzędzie Gminy Rudniki, jak i ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Mirowszczyźnie 43 lok. 1 przed wpłaceniem wadium,

-złożenie pisemnego oświadczenia o wykonaniu wszystkich robót remontowo – budowlanych oraz wszelkich ewentualnych napraw w lokalu we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu poniesionych na ten cel nakładów, zarówno w trakcie jak i po ustaniu stosunku najmu i zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tego tytułu.

Ww. dokumenty należy przedłożyć najpóźniej do 03.11.2014 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8.

Z wzorem umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Mirowszczyźnie 43 można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki w pokoju nr 8 w godzinach pracy tj. w poniedziałek, środę i piątek w godz. 730-1500 oraz we wtorek i czwartek w godz. 730-1600.

Lokal można oglądać do 03.11.2014 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Rudniki po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 0,40 ceny wywoławczej.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu z tytułu najmu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML