Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalizacja gminy w układzie ekologicznym

Brak opisu obrazka

 

Pod względem morfologicznym Gmina Rudniki należy do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wchodząc w obręb mniejszej jednostki zwanej Obniżeniem Warciańsko-Prośnieńskim. Morfologia terenu odznacza się budową lekko falistą. Wysokości bezwzględne obszaru wahają się od 200 do 270 m n.p.m. o deniwelacjach sięgających 20-30 m.

Pod względem hydrograficznym obszar gminy należy do dorzecza Warty. Największą rzeką jest Prosna - lewobrzeżny dopływ Warty. Głównym ciekiem wodnym jest Jaworzynka - dopływ Prosny.

Na terenie gminy – w dolinie Prosny występują dwa niewielkie obszary leśne uznane za lasy wodochronne oraz dwa użytki ekologiczne w formie niewielkiego bagniska. Jak wspomniano, należy rozważyć możliwość objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych przynajmniej fragmentów ekosystemów ukształtowanych wzdłuż ciągów ekologicznych w dolinach rzek oraz ciągu niewielkich oczek wodnych wzdłuż północnej granicy zainwestowania w Żytniowie.

Fauna omawianego obszaru jest typowa dla regionów rolniczych środkowej Polski z pewnymi wpływami gatunków charakterystycznych dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Różnorodność gatunkowa zwierząt nie jest tu zbyt duża. Wśród ssaków dominują charakterystyczne dla obszarów pól i łąk drobne ssaki, takie jak: ryjówki, myszy polne, chomiki, jeże europejskie, zające a rzadziej kuny domowe, łasice, orzesznice, popielice.
Z większymi kompleksami lasów związane są niezbyt liczne sarny, dziki i dość częste lisy. Bogata na obszarze jury fauna nietoperzy jest tutaj reprezentowana przez kilka gatunków, lecz nie jest zbyt liczna.
Oprócz typowych dla krajobrazu rolniczego ptaków takich jak wróblowate, krukowate, drozdy, przepiórki, kuropatwy czy myszołowy na obszar gminy zalatują także rzadsze, takie jak np. pliszka górska czy pluszcz.
Spośród gadów najczęściej spotykane są jaszczurka zwinka, padalec i zaskroniec. Płazy reprezentowane są przez kilka gatunków żab.

 

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka 

 

 

Wersja XML