Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę części działki nr 28/1 położonej w Jaworku

WÓJT GMINY RUDNIKI

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE GMINNE

 

Przedmiotem przetargu jest część działki stanowiącej grunt o pow. 250 m2
z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację wieży przekazu wraz z możliwością korzystania z terenu przyległego, działki oznaczonej nr 28/1, położonej w obrębie Jaworek, zapisanej
w księdze wieczystej Kw. nr OP1L/00027273/1, zgodnie z wykazem z dnia 26.05.2014 r., podanym do publicznej wiadomości i wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Teren przeznaczony pod dzierżawę, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy
Nr XXIII/181/09 z dnia 03.02.2009 r. znajduje się w strefie gospodarczej- usługowej oznacz. G.PU.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Do przetargu wystawia się:

 

część działki nr 28/1, położonej w Jaworku, o pow. 250 m2

cena wywoławcza miesięcznego czynszu 600,00 zł netto

wysokość wadium 100,- zł

 

Termin poprzedniego przetargu: 23.07.2014 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2014 r. o godz. 10-tej w budynku Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 21.08.2014 r. z dopiskiem: wadium na dzierżawę części działki nr 28/1 położonej w Jaworku.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wersja XML