Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty prawne w ochronie środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku i porządku w gminach

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych


Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Uwaga:
Aktualne treści ww. aktów prawnych można zobaczyć m.in.
- w Internetowym Systemie Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP
- w wersjach elektronicznych Dziennika Ustaw wydawanego przez Rządowe Centrum Legislacji

Wersja XML