Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu Jelcz

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach, z siedzibą przy ul. Wieluńskiej 15, 46-325 Rudniki tel./fax (034) 3595-022, e-mail: boos@rudniki.pl.

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego tj:

I. Autobus marki Jelcz, nr rejestracyjny OOL A999

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114 z dnia 29 czerwca 2010 r.)

I . Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

1.Oferty należy składać:

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach , ul. Wieluńska 15, 46-325 Rudniki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2014 o godz. 900.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi 30.04.2014 r. o godz. 915.

II. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Pojazd będący przedmiotem sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godzin oględzin ( pojazd jest w użytkowaniu).

Osoba do kontaktowania się z oferentami pracownik BOOS w Rudnikach- tel. 034 3595 022.

III. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego.

1)Rodzaj pojazdu: Autobus Jelcz szkolny 2 drzwiowy.

Model pojazdu: L090M 12t

Nr rejestracyjny: OOL A999

Rok produkcji: 2000

Nr identyfikacyjny VIN: SUJ090100Y0000184

Data pierwszej rejestracji: 2000-08-08

Przebieg: 369 259 km

Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru): pomarańczowy 1-warstwowy syntetyczny

Liczba miejsc siedzących: 45

Liczba osi/Rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2/4x2/manualna

Rozstaw osi: 5275*mm

Oznaczenie silnika: MANDO824LFL09

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność/Moc silnika: 4580 ccm/114kW ( 155KM)

Liczba cylindrów/Układ cylindrów: 4/rzędowy

Długość /Szerokość/Wysokość: 9500 mm/ 2500 mm / 3240 mm

Autobus Jelcz jest obecnie użytkowany.

 

IV. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na autobus Jelcz w wysokości brutto 920,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia zł 00/100)

2.Wadium należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach BS w Zawadzkiem O/Radłów nr 36 8909 1045 0050 0500 0055 0001, w tytule przelewu należy wpisać: sprzedaż pojazdu (wpisać nazwę pojazdu , którego dotyczy oferta).

3.Wadium musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

4.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

5.Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

6.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się o zawarcia umowy sprzedaży.

V. Cena wywoławcza

- autobusu Jelcz – 9 200,00 zł.

VI. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta.

1.Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta,

- oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty,

- numer telefonu, numer PESEL, a w przypadku firm numer NIP,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu,

- oryginał dokumentu wniesienia wadium.

2. Uwaga

Kwota oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.

1.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach, ul. Wieluńska 15, 46-325 Rudniki i będzie posiadać oznaczenie:

„Oferta na zakup samochodu ……. Nie otwierać przed dniem 30.04.2014 godz. 915”.

2.Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać również nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

3.Skutki związane z nie oznaczeniem koperty w podany sposób ponosi oferent.

Zastrzeżenia

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

VII. Inne informacje:

1.Otwarcie ofert jest jawne.

2.Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych lub dokumentów, albo są one nieczytelne, niekompletne lub budzą inne wątpliwości.

3.Komisja wybiera oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę.

4.Termin zawarcia umowy sprzedaży:

    1. autobus Jelcz w terminie 7 dni od daty wyłonienia nabywcy.

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

6.Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia pojazdu.

7.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę, komisja przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji komisja zawiadomi oferentów.

Wersja XML