Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków

Wójt Gminy Rudniki

na podstawie § 3 ust. 7 Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki nr 41.2014 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie regulaminu Rudnickiego inkubatora Przedsiębiorczości

ogłasza

otwarty nabór na wynajem pomieszczeń w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości mieszczącym się przy ul. Wieluńskiej 4B w Rudnikach.

 

 1. Termin składania wniosków:

Wnioski można składać od dnia  02.07.2014 r. do dnia 18.07.2014 r.

 

 1. Przedmiot naboru:

Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości oferuje 4 lokale o powierzchni 42,20 m2 każdy przeznaczone pod działalność handlowo – usługową. Wszystkie lokale posiadają możliwość dostępu do sieci internetowej, własne liczniki zużycia energii elektrycznej i wody oraz dostęp do sieci kanalizacyjnej. W budynku mieści się ponadto sala konferencyjna z zapleczem socjalno-sanitarnym, wyposażona w sprzęt multimedialny, udostępniana na potrzeby najemców lokali.

 

 1. Kryteria naboru:
 1. Wnioski mogą składać:

1) osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, w tym szczególnie kobiety, osoby bezrobotne i osoby  niepełnosprawne,

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie dłużej niż l rok licząc do dnia złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego,

3) osoby prawne z siedzibą na terenie Gminy Rudniki lub Powiatu Oleskiego, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, nie dłużej niż 1 rok do dnia złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej, którzy zamierzają lub prowadzą działalność handlową lub usługową.

 1. Wnioski nie mogą być składane przez osoby fizyczne i prawne:

1) zamierzające prowadzić działalność produkcyjną (warsztatową) w RIP,

2) zamierzające podjąć działalność gospodarczą uciążliwą dla środowiska naturalnego lub życia i zdrowia ludzi, bądź jest uciążliwa dla pozostałych firm działających w RIP,

3) prowadzące działalność z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych lub wobec których toczy się postępowanie karne, karno-skarbowe itp.

 1. Wymienione w pkt 1 osoby fizyczne i osoby prawne starające się o przyjęcie do RIP składają w siedzibie RIP następujące dokumenty:

1) kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.inkubator.rudniki.pl oraz siedzibie RIP,

2) w przypadku osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą należy złożyć:

 1. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej www.inkubator.rudniki.pl oraz siedzibie RIP,
 2. w przypadku posiadania statusu bezrobotnego, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego firmy o przyjęcie do RIP,
 3. w przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności, decyzję o jego nadaniu,

3) zaświadczenie z urzędu gminy bądź miasta i gminy mającego siedzibę na terenie powiatu oleskiego o niezaleganiu z opłatami czynszowymi czy podatkami wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego firmy o przyjęcie do RIP,

4) w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 i 3 należy złożyć:

 1. wydruk aktualny z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej o prowadzonej działalności gospodarczej,
 2. w przypadku osób prawnych wydruk aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 4. decyzję o nadaniu numeru statystycznego REGON,
 5. oświadczenie o wszelkiej pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku budżetowym oraz w dwóch ostatnich latach, bądź oświadczenie o braku korzystania z pomocy de minimis dostępne na stronie internetowej www.inkubator.rudniki.pl oraz siedzibie RIP,
 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego o przyjęcie do RIP,
 7. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego firmy o przyjęcie do RIP,
 8. zaświadczenie z urzędu gminy bądź miasta i gminy mającego siedzibę na terenie powiatu oleskiego o niezaleganiu z tytułu opłat czynszowych i podatków za nieruchomości (lokale) pod działalność gospodarczą wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego o przyjęcie do RIP,

5) dokumenty wymienione w  pkt 3 ppkt 2, ppkt. a), b), c), oraz pkt 3 ppkt 4, ppkt. a), b), c), d) należy złożyć wraz z kwestionariuszem zgłoszeniowym firmy,

6) dokumenty wymienione w  pkt 3 ppkt 3 oraz pkt 3 ppkt 4, ppkt. e), f), g), należy złożyć najpóźniej w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Zasady weryfikacji wniosków:
 1. Ocena formalna przeprowadzona przez pracownika RIP.
 2. Ocena merytoryczna przeprowadzona przez Komisję ds. opiniowania wniosków o przyjęcie do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 3. O przyjęcie w pierwszej kolejności będą mogły ubiegać się osoby z terenu Gminy Rudniki, a w przypadku ich braku mieszkańcy Powiatu Oleskiego.
 4. Ostateczną decyzję o przyjęciu do RIP podejmuje Wójt Gminy Rudniki na podstawie protokołu z wyboru złożonych ofert dokonanych przez Komisję.
 5. Od decyzji Wójta Gminy Rudniki nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Dwa lokale przeznaczone są  na wynajem dla nowopowstałych firm.
 2. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu do RIP, podmioty zobowiązane są do podpisania umowy najmu, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu RIP, oświadczenia o ilości osób stale przebywających w budynku oraz niezbędnych dokumentów dla osób fizycznych i osób prawnych o których mowa pkt III Ogłoszenia oraz inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy.
 3. Nie przystąpienie do zawarcia umowy przez podmiot będzie równoznaczne z rezygnacją z prowadzonej działalności w ramach RIP.
 4. Wykaz osób przyjętych do RIP ogłoszony zostanie po przeprowadzeniu weryfikacji w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, na stronie internetowej www.inkubator.rudniki.pl.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące naboru udziela pracownik Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w siedzibie biura tel. 34 3595072 wew. 14.

Zapraszamy do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

DOCXKwestionariusz zgłoszeniowy
DOCXOświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
DOCXOświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
PDFRegulamin

Wersja XML