Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żytniowie oraz VIII przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łazach

Wójt Gminy Rudniki ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Żytniowie
VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łazach

1. Nieruchomość gruntowa położona w Żytniowie, oznaczona numerem geodezyjnym 281, o pow. 0,7900 ha, Kw. nr OP1L/00052855/9, znajdująca się zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w strefie gospodarczej produkcyjno-usługowej G.PU., w terenach gruntów rolnych produkcyjnych, przeznaczonych do rozwoju obiektów produkcyjnych i składowych, wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 35.000,00 złotych, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Cena wywoławcza: 35.000,00 zł, wadium 3 500,00 zł. Obciążeń i zobowiązań brak.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 350,00 zł.

Przetarg odbędzie się 9 maja 2014 roku, godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul.Wojska Polskiego 12

Terminy poprzednich przetargów: 21.03.2014 r.

2. Nieruchomość gruntowa położona w Łazach, nr 152, o pow. 0,2800ha, Kw. nr 50976, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest na głębokość ok. 60 m od drogi powiatowej w strefie osadniczej mieszkaniowej O.M., w terenach kontynuacji zabudowy mieszkaniowej mieszanej, w pozostałej części w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej N.RL., wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 18.200,00 złotych.

Cena wywoławcza: 13.000,00 zł, wadium: 1.300,00 zł. Obciążeń i zobowiązań brak.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 130,00 zł.

Przetarg odbędzie się 9 maja 2014 roku, godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach,
ul. Wojska Polskiego 12

Terminy poprzednich przetargów: 10.01.2013 r., 29.03.2013 r., 13.05.2013 r., 01.07.2013 r., 22.08.2013 r., 13.12.2013 r., 21.03.2014r.

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upłynął dn. 01.11.2012 r.

3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy a dnia 24 marca 1920 roku
o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm. ).

4. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 05.05.2014 r., z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 281 – obręb Żytniów lub wadium na nabycie działki nr 152, obręb Łazy.”

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

6. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

7. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 w godz. 7.30 do 15.00.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML