Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 8 kwietnia 2014  roku /wtorek/ godz. 12.00 
XXXI  sesję Rady Gminy Rudniki,
która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                                       
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Funkcjonowanie spółek wodnych i ocena konserwacji rowów melioracyjnych.
 5. Wizualizacja projektu wstępnego przebudowy budynku ośrodka zdrowia na przedszkole.
 6. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora – uchwała Nr XXXI/255/2014;
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Odnowy Wsi” – uchwała Nr XXXI/256/2014;
  3. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki – uchwała Nr XXXI/257/2014;
  4. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” – uchwała Nr XXXI/258/2014;
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – uchwała Nr XXXI/259/2014;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XXXI/260/2014;
  7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok – uchwała Nr XXXI/261/2014;
  8. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – uchwała Nr XXXI/262/2014;
  9. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” – uchwała Nr XXXI/263/2014;
  10. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na 2014 rok – uchwała Nr XXXI/264/2014;
  11. w przedmiocie przystąpienia Gminy Rudniki jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej – uchwała Nr XXXI/265/2014;
  12. w sprawie odwołania skarbnika gminy – uchwała Nr XXXI/266/2014;
  13. w sprawie powołania skarbnika gminy – uchwała  Nr XXXI/267/2014.
 7. Zajęcie stanowiska w sprawie adaptacji budynku po byłym przedszkolu w Dalachowie na lokale socjalne z możliwością ich przeznaczenia na mieszkania m.in. dla repatriantów.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.
Wersja XML