Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń magazynowych

Wójt Gminy Rudniki ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na najem pomieszczeń magazynowych

Przedmiotem przetargu są:

Pomieszczenia magazynowe położone w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działce nr 77 k.m.3 o powierzchni 0,4640 ha oraz na działce nr 76 k.m.3 o powierzchni 0,2500 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste Nr 28856 i 1375W

- pomieszczenie magazynowe (3.6) o pow. 49,50 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 190,00 zł miesięcznie

wadium 30,00 zł

- pomieszczenie magazynowe (4.1 i 4.3) o pow. 49,50 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 190,00 zł miesięcznie

wadium 30,00 zł

- pomieszczenie magazynowe (4.8) o pow. 39,18 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 122,00 zł miesięcznie

wadium 20,00 zł

- pomieszczenie magazynowe (4.9a) o pow. 6,24 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 31,00 zł miesięcznie

wadium 5,00 zł

- pomieszczenie magazynowe (4.9) o pow. 112,14 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 339,00 zł miesięcznie

wadium 50,00 zł

- pomieszczenie magazynowe (6.2) o pow. 31,92 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 101,00 zł miesięcznie

wadium 20,00 zł

- pomieszczenie magazynowe (6.1) o pow. 31,92 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 101,00 zł miesięcznie

wadium 20,00 zł

Podane ceny wywoławcze nie obejmują:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Przetarg odbędzie się 28.03.2014 roku o godz. 10 –tej w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska polskiego 12 w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 24.03.2014 r. z dopiskiem: wadium na najem pomieszczenia magazynowego nr ………… o pow. …………... Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków najmu oraz lokalizację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML