Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie jesiennej akcji deratyzacji

Komunikat


Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Rudniki, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadza się obowiązek przeprowadzenia we wszystkich nieruchomościach na terenie gminy akcji deratyzacji.

Właściciele, użytkownicy, zarządcy, użytkownicy wieczyści, osoby prawne
i jednostki organizacyjne powinny w tym czasie zlecić przeprowadzenie akcji firmom specjalistycznym, bądź dokonać deratyzacji we własnym zakresie. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie akcji powinny szczególnie pamiętać o podaniu dokładnego terminu wyłożenia trutki na szczury oraz zabezpieczeniu miejsc jej wyłożenia przed dostępem dzieci, a także zwierząt i ptactwa domowego.

Deratyzacja powinna zostać przeprowadzona w terminie    do 15 listopada 2013r.

Przed rozpoczęciem deratyzacji właściciel nieruchomości dokona gruntownego oczyszczenia terenu nieruchomości, opróżnienia pojemników na odpady.

W czasie trwania akcji należy:
1) wyłożyć trutkę w wyznaczonych miejscach i dniach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu,
2) w miejscach wyłożenia trutki umieścić ostrzegawcze nalepki   oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem,
3) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia się trutką oraz   sprawować szczególny nadzór nad nimi,
4) ptactwo i zwierzęta domowe trzymać pod zamknięciem,
5) w przypadku stwierdzenia zatrucia się człowieka wyłożoną trutką zapewnić mu natychmiastową pomoc lekarską.

Po zakończeniu akcji należy:
1) zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie
2) padłe gryzonie zakopać na głębokości 1 m, w odległości co najmniej
40 m od źródeł wody pitnej,
3) zebraną a nie zużytą trutkę należy zniszczyć przez spalenie.

Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakłada się obowiązek pouczenia o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.

Wersja XML