Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie gminy, w miejscowości Rudniki, ul. Dąbrówka 6, funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:

w każdy wtorek i czwartek w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godz. 11:00 – 19:00
w każdy wtorek i czwartek w okresie od 1 października do 31 marca w godz. 8:00 – 16:00
w każdą 1 sobotę miesiąca w godz. 09:00 – 14.00.

Transport wysegregowanych odpadów komunalnych do punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie oraz na własny koszt.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudniki.
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu tożsamości osoby dostarczającej odpady (na podstawie dowodu osobistego) oraz ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (książeczka opłat).
 3. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich czystości, składu.
 4. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (tj. po farbach, lakierach, chemikaliach, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.), powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
 5. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu.
 6. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

PSZOK bezpłatnie będzie przyjmować selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak:

 1. opakowania z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania wielomateriałowe;
 2. odpady zielone z pielęgnacji terenów (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);
 3. odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, okna, dywany, wykładziny);
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 5. zużyte baterie i akumulatory;
 6. przeterminowane lekarstwa;
 7. oleje, smary;
 8. zużyte świetlówki;
 9. zużyte opony od samochodów osobowych;
 10. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych prowadzonych we własnym zakresie, tj.: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki,  gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia.

Większe ilości (1 m3 rocznie na mieszkańca) odpadów budowlanych należy gromadzić w kontenerach i workach do tego przeznaczonych, dostarczonych na wniosek właściciela nieruchomości przez przedsiębiorcę zajmującego się odbieraniem odpadów komunalnych.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 1. szkło zbrojone oraz hartowane;
 2. szyby samochodowe;
 3. materiały zawierające azbest;
 4. części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.);
 5. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety).

    

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML